شناخت فرهنگ

شناخت فرهنگ

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

شناخت فرهنگ از نقطه نظرها و رفتارهای موجود در محیط کار یادداشتی تهیه کنید، تا شیوه برخورد سازمان با استرس را ارزیابی کنید. اگر استرس جزء لاینفک یک شغل باشد، چه بهتر آنکه با استرس شغل خود کنار بیاییم و فعالیت های کاری را تغییر ندهیم. در فرهنگ های کاری خاص، استرس امری اجتنا بناپذیر […]