روابط صمیمانه

روابط صمیمانه

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

روابط صمیمانه فرض کنید کھ اگر شما تنھا انسان روی زمین بودید، تمایلی بھ انجام ھیچ کاری نداشتید. چھ لذتی داشت کھ انسان نقاشیای بکشد کھ ھیچکس آن را نمیبیند؟ چھ فایدهای دارد کھ شخصی یک قطعھ موسیقی بسازد کھ کسی آن را نمیشنود. چھ سودی خواھد داشت کھ کسی دست بھ اختراع چیزی بزند […]