راهكارهاي براي تقويت شوق به زندگي

راهکارهای برای تقویت شوق به زندگی

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

راهکارهای برای تقویت شوق به زندگی معمولاً ایجاد چند تغییر جزئی و کوچک در برنامه روزانه تان، روحیه تان را از این رو به آن رو م یکند . اینجا به ۹ راهکار ساده برای ایجاد نیرویی تازه در خود و تقویت شوقتان به زندگی اشاره م یکنیم : ۱ .یک بطری آب همراه خود […]

چگونه به خواسته ھای واقعی خود برسیم

چگونه به خواسته ھای واقعی خود برسیم

Posted on ۱ CommentPosted in روانشناسی

چگونه به خواسته ھای واقعی خود برسیم برای اینکه به خواسته ھای خود برسید ، باید ابتدا ببینید چه عواملی شما را از تلاش و کوش ش در جھت رسیدن به ھدف، باز می دارند.کارھایی ھست که تا آخرین لحظه از انجام آنھا خودداری می کنیم.(مثلاٌ پرداخت مالیات).علت ش آن است که پرداخت مالیات، ممکن […]

برای احساس خوب داشتن، به ھیچ علت و دلیلی نیاز نیست!

برای احساس خوب داشتن، به ھیچ علت و دلیلی نیاز نیست!

Posted on ۱ CommentPosted in روانشناسی

برای احساس خوب داشتن، به ھیچ علت و دلیلی نیاز نیست! برای اینکه زندگی پر مایه تری داشته باشیم ، بھترین راه، این است که دامنه عواطف و احساسات خود را وسعت دھیم.در ھفته ای که گذشت ، دچار چند نوع عواطف و احساسات گوناگون شده اید؟ آنھا را یادداشت کنید. اکنون عواطفی را که […]