چگونه به خواسته ھای واقعی خود برسیم

چگونه به خواسته ھای واقعی خود برسیم

Posted on Posted in روانشناسی

چگونه به خواسته ھای واقعی خود برسیم

برای اینکه به خواسته ھای خود برسید ، باید ابتدا ببینید چه عواملی شما را از تلاش و کوش ش در جھت
رسیدن به ھدف، باز می دارند.کارھایی ھست که تا آخرین لحظه از انجام آنھا خودداری می کنیم.(مثلاٌ
پرداخت مالیات).علت ش آن است که پرداخت مالیات، ممکن است بعداٌ حتی ما را دچار عواقب دردناکتری
سازد.
اما ھمین که ۱۴ آوریل فرا می رسد تمام تردیدھا و تعللھا از میان می رود ، زیرا نظر ما درباره آنچه که مایه رنج
یا لذت است عوض می شود و متوجه می شویم که انجام ندادن عمل بمراتب دردناکتر از انجام دادن آن است.
برای ایجاد تغییر در زندگی ، می توان از ھمین نکته استفاده کرد.در آینده بجای اینکه از خود بپرسید (چگونه
می توان از انجام این کار دردناک خودداری کرد؟ ) بپرسید(اگر اکنون این کار را نکنم ، در آینده به چه قیمتی
برایم تمام خواھد شد؟)
نیروی رنج، می تواند در خدمت شما باشد، به شرط اینکه از آن به صورت صحیح استفاده کنید.

چگونه به خواسته ھای واقعی خود برسیم
چگونه به خواسته ھای واقعی خود برسیم

آیاما نیز صرفاٌ نوعی حیوان ھستیم و ھمچون سگ معروف پاولف، در مقابل تنبیه یا پاداش، عک س العمل نشان
می دھیم؟ البته چنین نیست.یکی از امتیازات بزرگ انسان بودن ، این است که می توانیم خودمان تعیین
کنیم که از چه چیزی رنج یا لذت ببریم.به عنوان مثال، کسی که دست به اعتصاب غذا می زند، رنجی
جسمانی را تحمل می کند و حتی ممکن است از کار خود لذت ببرد، زیرا اعتقاد دارد که با جلب توجه جھانیان
به ھدف ارزشمند خود، نتایج مثبتی به دست می آورد.ھمه ما دارای این حق انتخاب ھستیم.رمز موفقیت
این است که یاد بگیریم تا از نیروھای رنج و لذت به نفع خود استفاده کنیم. آیا در زندگی شما چیزی وجود دارد
که نسبت به آن رنجی غیر ضروری احسا س کنید؟ آیا در مقابل آن ، صرفاٌ واکن ش نشان می دھید، یا از حق
انتخاب خود استفاده می کنید؟ آیا می توانید مرکز توجه خود را تغییر دھید و واقعه ظاھراٌ دردناکی را به
فرصتی لذتبخ ش برای یادگیری، رشد، یا کمک به دیگران مبدل کنید.
چیزھایی که آنھا را باعث رنج و یا مایه لذت می دانید، سرنوشت شما را شکل می دھند.برای خلاصی از رنج
و کسب لذت، ھرکسی الگوی رفتاری خاصی را فرا گرفته و از آن استفاده می کند.بعضی ھا به الکل ، مواد
مخدر، و پر خوری پناه می برند و یا با دشنام و اھانت دیگران را می آزارند.بعضی دیگر از ورز ش، یادگیری ،
گفتگو، کمک به دیگران و یا ایجاد دگرگونیھا کسب لذت می کنند.
الگوی رفتاری شما برای فرار از رنج و کسب لذت چیست؟

چگونه به خواسته ھای واقعی خود برسیم
چگونه به خواسته ھای واقعی خود برسیم

این الگوھا تاکنون چه تاثیری بر نحوه زندگی شما گذاشته است؟ فھرستی از شیوه ھای مور استفاده خود
تھیه کنید .ھنگامی که می خواھید از اوقات خود لذت بیشتری ببرید به تماشای تلویزیون می نشینید؟
سیگاری روشن می کنید؟ می خوابید؟ آیا راھھای مثبت تری برای فرار از رنج و کسب لذت سراغ دارید؟
در بیشتر مردم، تر س از زیان، قویتر از میل به جلب منفعت است.اغلب افراد برای حفظ چیزھایی که دارند،
بیشتر حاضر به تلاش ھستند تا برای تحقق آرزوھا و رویاھای خود .
دو حالت را در نظر بگیرید :حالت اول – در پنج سال گذشته یکصد ھزار دلار اندوخته اید و می خواھید آنرا از
دستبرد و آفت حفظ کنید.حالت دوم – طرحی در پی ش رو دارید که اگر آنرا اجرا کنید ، ظرف پنج سال آینده
یکصد ھزار دلار بدست می آورید.برای کدامیک از این دو ھدف ، حاضرید بیشتر تلاش کنید؟
وقتی در دیگران عظمتی را مشاھده می کنیم، غالباٌ تصور می کنیم که آنھا اصولاٌ خوشبخت ھستند و
استعداد یا موھبت خاصی به آنھا عطا شده است .حقیقت، آن است که این افراد، از نیروھا ومنابع انسانی
خود بھتر استفاده کرده اند، زیرا اگر تمام جوھر وجودی خود را ظاھر نمی کردند و ھمه توان خود را به کار نمی
گرفتند ، دچار رنجی عظیم می شدند.به عنوان مثال ، زندگانی ایثارگرانه مادرتراز ناشی از این است که وی

رنجھای دیگران را رنجھای خود می داند و لذا به کمک ھرک س که در گوشه ای از دنیا رنج ببرد می شتابد.
بزرگترین لذت او در این است که آلام و دردھای بشری را تخفیف دھد.
شما بی ش ازھمه از چه چیزی رنج یا لذت می برید و این موضوع ، چه نقشی در زندگی امروزیتان داشته است
اغلب الگوھای (خود اخلالی ) ناشی از عواطف مختلط ھستند و این عواطف ، مسلماٌ مانع لذت و موفقیت ما
در زندگی می شوند.

چگونه به خواسته ھای واقعی خود برسیم
چگونه به خواسته ھای واقعی خود برسیم

مشاوره و روانشناسی

تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲

-☎️ ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰

بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج ❤️❤️❤️??? مشاوره آنلاین – مشاوره حضوری، تلفنی – اعصاب و روان نوروفیدبک- بایوفیدبک-

?????????????

تحت نظر متخصص اعصاب و روان_ متخصص روانشناسی – متخصص مشاوره – مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج – مشاوره نوجوان، مشاوره کودک – درمان افسردگی، وسواس، استرس، بیش فعالی – اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم

– – ???? ?????????

مطالب آموزنده و درمان در سایت : https://ravanshenasa.com

و اینستاگرام ما ? @DR.RAVANSHENAS1

خیابان نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- – ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰–۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

telegram.me/ravanshenasiii

https://t.me/ravanshenasiiii

مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره کودک ، مشاوره قبل از ازدواج- مشاوره خواستگاری- مشاوره نوجوان – مشاوره شغلی- مشاوره تحصیلی- مشاوره بازرگانی- تنظیم خانواده

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۲۶۸۵۲۹۴۰

۲۶۸۵۲۹۶۰

آدرس: تهران- خیابان نیاوران- چهارراه مژده- نبش نجابت جو- پلاک ۳۵۲- طبقه ۲ شمالی – طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

روانشناسی ، روانپزشکی- زوج درمانی- مشاوره طلاق-

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshaverehezdevaje.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ravanshenasa.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://khanevadehh.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ppsyc.com

آدرس: مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه ۲ شمالی بانک پاسارگاد

مشاوره تلفنی رایگان

مشاوره خانواده و ازدواج ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره کودک و نوجوان- ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

زوج درمانی توسط متحصص مشاوره ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

روان درمانی  ۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

هیپنوتراپی-۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره شغلی- ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۶۸۵۲۹۶۰

مشاوره تحصیلی– ۲۲۷۲۸۹۰۴ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانپزشک-۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴-

روانشناس– ۲۲۷۱۵۸۸۶ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانکاوی—۲۶۸۵۲۹۶۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

آرامش درمانی—۲۶۸۵۲۹۴۰- ۲۲۷۲۸۹۰۴

 

One thought on “چگونه به خواسته ھای واقعی خود برسیم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *