برنامه تعطیلات ایام نوروز

Posted on Posted in کودک

برنامه تعطیلات ایام نوروز

این ایام با تحویل سال نو شروع میشود و معمولا ً تا  پایـان روز سـیزدهم فـروردینادامه پیدا می کند.

ایام نوروز  یکی از قدیمی ترین اعیاد است و رسومات خاصی بـرای آن درنظـر گرفتـه شده و همه این مراسـم دارای پیـام هـای اخلاقـی و آموزنـده بـوده و سـینه بـه سـینه و  نسل به نسل تاکنون به ما انتقال پیدا کرده  است ، و با توجه بـه اهم یـ ت  ایـ ن  ایـ ام، لـزومآموزش این مراسم ایجاب م یکند تیم تخصصی و مراقبت خانه در ارتبـاط بـا ایـن ایـامخجسته و با مشارکت فرزندان برنامه ریزی مناسبی به عمل آورند تا بتوانند بهموقع و در شروع سال برنامه های از قبل پیش بینی شده را به اجرا بگذارند.

برنامه تعطیلات ایام نوروز
برنامه تعطیلات ایام نوروز

با توجه به توضیحات بالا، چگونگی برگزاری و برنامه ریزی برای این ایام با توجـه  به امکانات موجود  مراکز و شرایط جغرافیایی و اقلیمی و مقتضیات فرهنگی هر اسـتان بـهاین شرح توصیه می شود:

  • تهیه پوشاک برای ایام نوروزی فرزندان باید متناسب با آداب و رسوم جاری و شرایط فرهنگی منطقه و با نظارت مربی و با مشارکت فرزندان از محل اعتبارات مرکـز و یـاکمک های مردمی خریداری شود، به صورتی کـه  تـا جـایی کـه امکـان دارد عمـومفرزندان از لباس های نو استفاده کنند و یا دستکم بخشی از لباس هـای آنـان نـو وجدید خریداری شود.
  • پیشنهاد میشود در این مراسـم تـا جـایی کـه امکـان دارد مـسئول خانـه کودکـان ونوجوانان، همکاران تیم مراقبـت (مربـی، مـددکارو روانشـناس …) و مـسئولان  منطقـهدرکنار فرزندان حضور داشته باشند.

    ضمناً  در این مراسم عیدی ِ درنظر گرفته شده برای فرزندان توسط مسئولان و یا مربیبه فرزندان اهدا شود.

اجرای مراسم تحویل سال نو به نحوی که جنبه سنتی وفرهنگی آن لحاظ شود.

برنامه تعطیلات ایام نوروز
برنامه تعطیلات ایام نوروز

به منظور نهادینه کردن رفتارهای نیک و پـسندیده اجتمـاعی کـه در دل برگـزاریمراسم عید نهفته است، بدیهی است مشارکت فرزندان در برگزاری هر چه باشکوه تر آن میتواند در اعتلای رشد شخصیت اجتماعی آنان تاثیر بهسـزا یی داشـته باشـد ونوعی تمرین اجتماعی برای فرزندان محسوب می شود.

وسایل لازم برای چیدمان سفره هفت سین از قبل با مشارکت فرزندان تهیه و تزیین شود و همچنین آموزش های لازم درباره فلسفه سفره هفت سین و پیامهای فرهنگ ی آن از سوی مربی و مسئولان به فرزندان توضیح داده شود.

مراسم دید و بازدید سال نو از سوی تیم مراقبت برای فرزندان برنامه ریـزی شـده وفرزندان با همراهی مسئولان مرکز، تا جایی که ممکن است با حفظ عزت نفس آنـانبه دیدن افراد خیر و مسئولان منطقه و سایر خانه های کودکان و نوجوانـان برونـد وشایسته است مربیان و مسئولان در هنگام برگزاری مراسم و یا قبل از آن، هـدف ازاجرای آداب و رسوم در این مراسم را به فرزندان توضیح دهند.

به هنگام فرارسیدن سال نو، تیم مراقبت باید براسـاس برنامـه ازپـ یش تعیـین شـده ، ترتیبی اتخاذ کند که همه فرزندانی که خانواده یا بـستگان دارای صـلاحیت دارنـ د، این ایام را در کنار آنان سپری کننـد و یـا بـا آنـان ملاقـات کـرد ه و سـنت حـسنهدیدوبازدید را ادا کنند.

مراسم سیزده به در

مراسم سیزدهبهدر یکی از قدیمی ترین مراسمی است که در کشور ما همه ساله انجام میگیرد و مطلوب است در برگزاری و برنامه ریزی این مراسم به ایـ ن مـو ارد توجـه لازمبشود:

مطلوب است در اردوهای یک روزه ای که به مناسبت مراسم سیزده به در برنامه ریزی میشود، از تفریح گاه های محلی استفاده شود و این اردوها به گونه ای تنظیم شود که فرزندان صبح رفته و شب به محل اقامت بازگردند.

فلسفه وجودی در خصوص این مراسم و آموزش های لازم در ارتباط با آشنایی فرزندان با طبیعت و… از سوی مربیان به فرزندان آموزش داده شود.

در صورتی که روز چهاردهم فروردین تعطیل باشد، تا جایی که امکان دارد برنامه ریزی به صورتی انجام شود که فرزندان شب را در محل برنامه ریزی شده بگذرانند و در غیر این صورت عصر روز سیزدهم به محل اقامت بازگردند که صبح روز بعد آماده رفتن به مدرسه باشند.

برنامه تعطیلات ایام نوروز
برنامه تعطیلات ایام نوروز

 

 

تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲

-☎️ ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰

بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج ❤️❤️❤️??? مشاوره آنلاین – مشاوره حضوری، تلفنی – اعصاب و روان نوروفیدبک- بایوفیدبک-

?????????????

تحت نظر متخصص اعصاب و روان_ متخصص روانشناسی – متخصص مشاوره – مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج – مشاوره نوجوان، مشاوره کودک – درمان افسردگی، وسواس، استرس، بیش فعالی – اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم

– – ???? ?????????

مطالب آموزنده و درمان در سایت : https://ravanshenasa.com

و اینستاگرام ما ? @DR.RAVANSHENAS1

خیابان نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- – ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰–۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

telegram.me/ravanshenasiii

https://t.me/ravanshenasiiii

مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره کودک ، مشاوره قبل از ازدواج- مشاوره خواستگاری- مشاوره نوجوان – مشاوره شغلی- مشاوره تحصیلی- مشاوره بازرگانی- تنظیم خانواده

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۲۶۸۵۲۹۴۰

۲۶۸۵۲۹۶۰

آدرس: تهران- خیابان نیاوران- چهارراه مژده- نبش نجابت جو- پلاک ۳۵۲- طبقه ۲ شمالی – طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

روانشناسی ، روانپزشکی- زوج درمانی- مشاوره طلاق-

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshaverehezdevaje.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ravanshenasa.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://khanevadehh.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ppsyc.com

آدرس: مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه ۲ شمالی بانک پاسارگاد

مشاوره تلفنی رایگان

مشاوره خانواده و ازدواج ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره کودک و نوجوان- ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

زوج درمانی توسط متحصص مشاوره ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

روان درمانی  ۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

هیپنوتراپی-۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره شغلی- ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۶۸۵۲۹۶۰

مشاوره تحصیلی– ۲۲۷۲۸۹۰۴ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانپزشک-۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴-

روانشناس– ۲۲۷۱۵۸۸۶ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانکاوی—۲۶۸۵۲۹۶۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

آرامش درمانی—۲۶۸۵۲۹۴۰- ۲۲۷۲۸۹۰۴

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *